Hero image
Tournament

Rules

TOERNOOIREGLEMENT • Arnhem Cup 

TOURNAMENT RULES • Arnhem Cup

TURNIERREGLEMENT • Arnhem Cup

1. Reglement
De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de “International Football Association Board” van de FIFA en het reglement van de K.N.V.B.

1. Rules
All matches shall be played in accordance with the laws of the game as laid down by the International Football Association Board, as issued by F.I.F.A and in accordance with the rules of the K.N.V.B. 
1. Reglement
Die Spiele werden gemäß den Vorschriften der ‘International Football Association Board’ der FIFA und der Satzung des K.NV.B. abgehalten.
2. Arbitrage
De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters aangesloten bij de K.N.V.B
2. Referees
All matches will be controlled by referees affiliated to the K.N.V.B. 
2. Schiedsrichter
Die Spiele werden von Schiedsrichter, angeschlossen beim K.N.V.B, geleitet. 
3. Teams
Teams die de goedkeuring van hun nationale voetbalbond hebben gekregen zijn gerechtigd aan dit toernooi deel te nemen.
3. Teams
Teams sanctioned by their national football association are entitled to 
participate in this tournament
3. Mannschaften
Mannschaften die die Genehmigung ihres Fussballbundes erhalten haben sind zur Teilnahme an diesem Turnier berechtigt.
4. Teamleider
Ieder team moet worden begeleid door een teamleider ouder dan 18 jaar. Zijn naam, adres en geboortedatum dienen op de spelerslijst te worden vermeld. De teamleider is verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers, zowel op het sportcomplex als in andere accommodaties, die voor de deelnemers beschikbaar zijn gesteld.
4. Team Leader
Every team must be accompanied by an adult (over 18 years of age). The name, address and date of birth of this adult must be printed clearly on his team’s registration sheet. This adult will be deemed to be the team leader and he will be responsible for the behaviour of his players, on and off the field of play. He will be held responsible for the actions of his team within the sports complex and within all other facilities available to the group.
4. Teamleiter
Jede Mannschaft muß begleitet sein von einem Teamleiter, älter als 18 Jahren. Dessen Name, Adresse und Geburtsdatum sind auf der Spielerliste zu erwähnen. Der Teamleiter ist verantwortlich für das Benehmen der Spieler, nicht nur am Sportgelände, sondern auch an anderen Aufenthaltstellen dieden Teilnehmern zur Verfügung stehen.

5. Categorieën/Dispensatie
U17     Jongens en meisjes geboren in of na 2006
U16     Jongens en meisjes geboren in of na 2007
U15     Jongens en meisjes geboren in of na 2008
U14     Jongens en meisjes geboren in of na 2009
U13     Jongens en meisjes geboren in of na 2010
U12     Jongens en meisjes geboren in of na 2011
U11     Jongens en meisjes geboren in of na 2012
U13     Jongens speelt 11x11 of 9x9 
U13     Meisjes speelt 8x8 op een half veld
U12    Jongens speelt 8x8 op een half veld
U11     Jongens speelt 7x7 op een half veld.

Voor elke categorie is standaard dispensatie mogelijk van 2 spelers bij U11 en U12 en meisjes U13. Voor oudere categorieën is het toegestaan om 3 spelers met dispensatie in te delen.

Dispensatie in alle categorieën voor 2 spelers uit Denemarken geboren op/na 01.10 van het voorafgaande jaar.

Dispensatie in alle categorieën voor alle spelers uit Engeland en Wales  geboren op/na 01.09 van het voorafgaande jaar.

Alle dispensaties betreffen maximaal 1 kalenderjaar.

Controle

De teamleider moet voor aanvang van het toernooi de spelerslijst waarop per speler naam, geboortedatum en rugnummer zijn vermeld, op het toernooisecretariaat overhandigen. Alle spelers dienen in het bezit te zijn van een officieel legitimatiebewijs dat op elk moment getoond moet kunnen worden. Dezelfde speler mag tijdens het gehele toernooi in slechts één team uitkomen
5. Age categories/dispensations
U17     Boys and girls born in or after 2006
U16     Boys and girls born in or after 2007
U15     Boys and girls born in or after 2008
U14     Boys and girls born in or after 2009
U13     Boys and girls born in or after 2010
U12     Boys and girls born in or after 2011
U11     Boys and girls born in or after 2012
U13 plays11x11 or 9x9 in the boysleague but 8x8 in the girlsleague
U11 play 7x7 and U12 play 8x8 on half a pitch.
Girls U13 play 8x8 on half a pitch.

Every category allows dispensations.

U11 and U12 plus girls G13 allow 2 dispensations. Older categories allow 3 dispensations.

Dispensation in all age categories for 2 players from Denmark born on/after 01.10 of the year before.

Dispensation in all age categories for all players from England and Wales born on/after 01.09 of the year before.

All individual dispensations are allowed for kids to be 1 calenderyear older.

Age Control

Prior to commencement of the tournament the team leader must submit, to the tournament committee, a registration sheet which contains the full name, date of birth and shirt number of every player in his team.

All players must provide proof of their age and identity. They may be asked to show this proof at any time. The same player may participate in only one team during the whole tournament.

5. Kategorien/Ausnahmeregelung
U17     Jungens und Mädchen geboren in oder nach 2006
U16     Jungens und Mädchen geboren in oder nach 2007
U15     Jungens und Mädchen geboren in oder nach 2008
U14     Jungens und Mädchen geboren in oder nach 2009
U13     Jungens und Mädchen geboren in oder nach 2010
U12     Jungens und Mädchen geboren in oder nach 2011
U11     Jungens und Mädchen geboren in oder nach 2012
U13 spielt11x11 of 9x9 bei Jungens aber 8x8 bei Mädchen
U11 spielt 7x7 und U12 spielt 8x8 bei Halbfeld.

Mädchen U13 spielt 8x8 bei Halbfeld.

Für jede Kategorie gibt es möglichkeiten für eine Ausnahmereglung. 2 Spieler in U11, U12 und Mädchen U13 und 3 Spieler für ältere Kategorien.

Ausnahmeregelung in allen Altersklasse für 2 Spieler aus Dänemark, die am oder nach dem 01.10 des Vorjahres geboren sind.

Ausnahmeregelung in allen Altersklasse für alle Spieler aus England und Wales, die am oder nach dem 01.09 des Vorjahres geboren sind.

Jede Ausnahme hat ein Maximum von 1 Jahr.


Kontrolle

Vor Turnieranfang muß der Teamleiter eine Spielerliste, auf der pro Spieler Name/Geburtsdatum/ Rückennummer erwähnt sind, beim Turniersekretariat einreichen. Alle Spieler müßen im Besitze sein von einem offizielen Personalsausweis, der zu jedem Moment vorzulegen ist. Der gleiche Spieler darf während des ganzen Turniers bloß in einer Mannschaft mitmachen.

6. Spelduur
Vrije trappen en penalty’s gegeven voor het eindsignaal, moeten worden genomen.
Categorie              Finales                  Alle categorieën   
                                     2x12,5                 2x12,5

6. Duration of Play
Free kicks and penalties, given before the last whistle, must be finished.
Categories            Preliminary Rounds           Finals
                                     2x12,5                                       2x12,5
6. Spieldauer
Freistosse und 11 Meters, von Schiedsrichter ausgewahlt bevor das Ende des Spieles, müssen genommen werden.
Kategorie              Endspiele        Alle Kategorien     
                                     2x12,5            2x12,5
7. Plaatsing - poulewedstrijden
De ranglijst wordt bepaald door het aantal punten. De punten worden als volgt gegeven: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten

Indien meerdere teams een gelijk aantal punten heeft behaald, wordt de rangschikking als volgt bepaald:
1.   doelsaldo
2.   hoogst aantal gescoorde goals
3.   uitslag onderlinge wedstrijd
4.   loting.

Plaatsing - vervolgronden
Bij gelijk spel worden strafschoppen genomen volgens de regels van de
Internationale Football Association Board van de FIFA.

Plaatsing - finales
Bij gelijk spel worden strafschoppen genomen volgens de regels van de Internationale Football Association Board van de FIFA.

7. Placing matches - preliminary rounds 
The final positions of teams in the preliminary rounds will be determined by the number of points attained. The points system applied will be: 3 points for a win, 1 point for a draw, 0 points for a loss.

Where teams are level on points in their group the following will apply:
1.   goal difference 
2.   most goals scored 
3.   the result of the mutual match 
4.   the drawing of lots.

Placing matches - Intermediate rounds
In the event of a draw, penalty kicks will be taken in accordance with the system laid down by the International Football Association Board in order to determine the winners.

Placing-finals
In the event of a draw, penalty kicks will be taken in accordance with the system laid down by the International Football Association Board in order to determine the winner.

7. Rangliste Gruppenspielen
Die Rangliste wird festgestellt auf Grundlage der Anzahl Punkte. Die Punkte werden wie folgt zugeteilt: Sieg 3 Punkte, Unentschieden 1 Punkt und Verlust 0 Punkte.

Falls mehrere Mannschaften punktgleich geendet sind, wird die Rangliste wie folgt festgestellt:
1.   Tordifferenz  
2.   die meist erzielten Tore  
3.   das Ergebnis der direkten Begegnung  
4.   Losverfahren

Zwischenrunde
Bei Unentschieden erfolgt ein Elfmeterschießen nach den Regeln der F.I.F.A.

Endspiele.
Bei Unentschieden erfolgt ein Elfmeterschießen nach den Regeln der F.I.F.A.

8. Wedstrijd
Voor de wedstrijd overhandigt de teamleider de scheidsrechter de spelerslijst inclusief reservespelers. Per wedstrijd zijn alle 5 spelers (inclusief 1 keeper) van de maximaal 5 op de spelerslijst genoemde reserves inzetbaar.

Bij de E-categorie is “vrij” wisselen tijdens de gehele wedstrijd toegestaan.

8. Team Sheets and Substitutions
Prior to each game the team leader must hand to the referee a team sheet which must give each player’s name, number and date of birth (including substitutions). All five players (including one goalkeeper) from 5 named substitutes on the team sheet may be played at any time during the game.

In case of category U11 ”free” substitutions are allowed during the whole game.

8. Spiele
Vor jedem Spiel übermittelt der Teamleiter dem Schiedsrichter eine Spielerliste worauf auch die Ersatzspieler eingetragen sind. Pro Spiel sind alle 5 Spieler (einschl. 1 Torwart) der maximal 5 genannten Ersatzspieler auf der Spielerliste einsatzfähig.

Bei der E-Jugend ist fliegender Wechsel während desganzen Spieles erlaubt.

9.  Tenue
Indien vóór aanvang van een wedstrijd naar het oordeel van de scheidsrechter de clubkleuren van beide teams te weinig verschillen, is de eerstgenoemde vereniging verplicht te spelen in een tenue van afwijkende kleur.

9. Colour
Every team is obliged to bring a second choice strip of contrasting colour.
If, according to the referee, before the start of the match, the colours are too similar then the team mentioned first in the programme must change.

9. Ersatztrikot   
Jeder Verein soll ein sich deutlich von den Vereinsfarben unterscheidendes Ersatztrikot mitbringen. Wenn vor Spielanfang der Schiedsrichter entscheidet, daß die Vereinsfarben der Mannschaften sich zu viel gleichen, so soll der erstgenannte Verein im Ersatztrikot spielen.
10. Disciplinaire maatregelen
Een speler met een gele kaart moet 5 minuten ‘afkoelen’ buiten de lijnen, een speler met rood moet direct van het veld af en is de opvolgende wedstrijd geschorst.  Alle rapporten over wangedrag zullen door de toernooiorganisator naar de nationale voetbal bond worden gestuurd die deze rapporten zal doorsturen naar de betreffende andere nationale bonden.

In geval van poulewedstrijden zullen alle resultaten van een team ongeldig verklaard worden, indien:
-dat team zonder geldige reden niet op tijd aanwezig is;
- dat team met een niet gerechtigde speler uitkomt;
- door wangedrag van de spelers van dat team de scheidsrechter besluit de wedstrijd te staken.

 In de tussen- en eindronden, indien géén sprake is van poulewedstrijden, verliest in de hierboven genoemde gevallen het betreffende team automatisch met 0-3

10.       Discipline
Players with yellow cards must cool down off-pitch for 5 minutes, players with a red card are sent off-pitch immediately and will not play their teams next match. Note: All misconduct reports arising from the tournament will be forwarded to the National Association of the host club who will forward these reports to the National Associations concerned.

In case of group matches ( = placing matches - preliminary rounds) all results of a team will be rendered invalid in the following cases:
- if that team is late for a game without a valid reason,
- if that team uses an ineligible player,
- if the referee has to abandon a game due to misconduct of players of that team.

In the intermediate- and final rounds (if there is no question of group matches) the team concerned looses in the cases mentioned automatically its match with the result 0-3.

10. Disziplinarmaßnahmen
Spieler mit Gelb sollen 5 minuten neben der Plaz ‘abkuhlen’, Spieler mit Rot spielen das Spiel nicht mehr und auch das nächste Spiel ihrem Team nicht. Alle Berichte bezüglich Fehlverhalten werden vom Turnierveranstalter an den nationalen Fußballverband geschickt, der diese Berichte an die diesbezüglichen anderen nationalen Verbände weiterleiten wird.

Im Falle von Gruppenspielen werden alle Ergebnisse einer Mannschaft ungültig erklärt, falls:
-  die betreffende Mannschaft ohne wichtigen Grund nicht rechtzeitig beim Spiel anwesend ist;   
-  die betreffende Mannschaft mit einem nicht berechtigten Spieler gespielt hat;
- der Schiedsrichter den Beschluß fasst das Spiel wegen schlechtem Benehmen der Spieler der betreffenden Mannschaft abzubrechen.

In den Zwischen- und Endrunden (wenn es sich nicht handelt um
Gruppenspiele) verliert in den obenerwähnten Fällen die betreffende
Mannschaft mit 0-3.

11. Protesten
Protesten met betrekking tot beslissingen van de scheidsrechters zijn niet mogelijk. Protesten met betrekking tot andere aangelegenheden moeten uiterlijk 15 min. na afloop van de wedstrijd door de teamleider bij de toernooicommissie schriftelijk worden ingediend. De toernooicommissie besluit tevens over aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet. Het besluit van de toernooicommissie is bindend.
11. Protests
The referees decision in all matters concerning points of play shall be final and binding, therefore protests in this area are not accepted. All other protests should be made only by the responsible team leader to the tournament committee no later than 15 minutes after the match. The tournament committee’s decision on all protests is final and binding. The tournament committee also decides in cases not foreseen in these tournament rules.
11. Einsprüche
Einsprüche in Bezug auf Entscheidungen des Schiedsrichters sind nicht möglich. Einsprüche in Bezug auf andre Angelegenheiten müßen spätestens 15 Minuten nach dem Spiel vom Teamleiter beim Turnierausschuß schriftlich eingereicht werden. Der Turnierausschuß entscheidet ebenfalls über Angelegenheiten die im Reglement nicht vorgesehen sind. Die Entscheidungen des Turnierausschußes sind bindend.
12. Wedstrijdprogramma
De toernooicommissie heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden, het wedstrijdprogramma te wijzigen.
12. Schedule
The tournament committee has the right to alter the competition schedule should unforeseen circumstances occur.
12. Spielplan
Der Turnierausschuß hat das Recht den Spielplan im Falle von vorgesehenen Umständen abzuändern.
13. Aansprakelijkheid
De deelnemende clubs zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate verzekering van de spelers. De organisatoren en Euro-Sportring zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers.
13. Responsibility
It is the responsibility of each team to make sure that adequate insurance cover is provided for their players. The tournament organisers and Euro-Sportring are not responsible for damage to, and loss or theft of possessions or equipment of participants or clubs. They are also not responsible for personal harm or injury to participants
13. Haftung
Die teilnehmenden Vereine sind selbst verantwortlich für eine angemessene Versicherung der Spieler. Der Veranstalter und Euro-Sportring haften nicht für Personenschaden und Sachbeschädigung bzw. das Abhandenkommen von Besitztümern der Teilnehmer.
14. . Afwijkende regels
-    U11, U12 en G13/8 spelen op een half veld.
-    U13/9 speelt op een kleiner veld met 9 spelers.
-    Bij U11, U12, G13/8 en U13/9 is er geen sprake van buitenspelregel.
-    Terugspelen naar de keeper is bij U11, U12, G13/8 en U13/9 toegestaan.
-    Er worden geen penalties gegeven tijdens de wedstrijden van U11, U12, G13/8 en U13/9: een indirecte vrije trap volstaat en een speler die zich misdraagt kan van het veld gestuurd worden. Corners worden op twee-derde van het gebied tussen de doelpaal en de hoekvlagplaats genomen.
14. Odd rules
-    U11, U12 and G13/8 Play on a half field.
-    U13/9 plays on a smaller field with 9 players a side.
-    For U11, U12, G13/8 and U13/9 we do not play with offside.
-    Playing the ball into the hands of their own goalkeeper is allowed in U11, U12, G13/8 and U13/9.
-    There are no penalties during the match with U11, U12, G13/8 and U13/9: an indirect free kick will replace the penalties and a severely misbehaving player can be sent off the pitch.
-    Corners are shot at twothird from the goalpole and onethird from the cornerflagposition.
-    With U13/9 and U13/11 corners are shot from the marked place at twothird from the goalpole on a full pitch.
-    From U15/G15 the goalkeeper shoots free balls from the 5-meter-area
-    Corners are shot from the cornerflag.
-     In all half-pitch matches it is allowed to re-enter the ball into the game by playing the ball with the foot and without obligation to play the ball to a teamplayer. This applies to free kicks, corners and throw-ins.
14. Ausnahmen
-    U11, U12 und G13/8 spielen bei Halbfeld.
-    U13/9 spielt auf ein kleines Feld mit 9 Spieler.
-    Bei U11, U12, G13/8 und U13/9 gibt es kein Abseits.
-    Es ist erlaubt den Ball zurück zu spielen auf der Torhüter und damit den Ball im Hände zu nehmen durch den Torhüter bei U11, U12, G13/8 und U13/9.
-    Es gibt keine 11 Meter für U11, U12, G13/8 und U13/9.
-    Ein indirekter Freistoss ersetzt den 11 Meter.
-    Wenn ein Spieler es wiederholt sich slecht zu benehmen, kann der Spieler ein Platzverweis bekommen.
-    Eine Ecke wird geschossen von zwei Drittel des Torlinie und ein Drittel vom Eckefahne.
-    U13/9 und U13/11 schiessen die Ecke von zwei Drittel des Torlinie (Markierung) auf ein grosses Feld.
-    Torhüter des U15 und G15 schiessen ein Freistoss vom 5 Meter.
-    Die Ecke wird geschossen vom Eckefahne.
-     In alle Halbfeldspiele darf ein Spieler, ohne Verplichtung ab zu spielen zu einem andere Spieler, ein Freistoss, Ecke oder Einwerf, mit die Fusse nehmen.
15.Bijzondere omstandigheden
In het geval van bijzondere omstandigheden of onenigheid, beslist de toernooicommissie.
15. Special circomstances
In case of special circomstances, unclarities or disputes, decisive veto lays with the tournament director.

15. Besondere Umstände
Falls besondere Umstände entscheidet der Turnierdirektor. 


Tournament sponsored by